Vilkår for tilslutning til GlobalConnects fibernet

Juni 2021

Følgende vilkår gælder for aftaler om direkte fibertilslutning, hvor aftalen er indgået direkte mellem Onefiber og den individuelle ejer, som typisk er fritliggende boliger.

Disse vilkår glæder som hovedregel ikke etagebyggeri, hvor aftalen om fibertilslutning typisk er indgået med en boligforening.

Gennemgang af vilkår

Her kan du læse om de ’Vilkår for tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet, som gælder for din aftale med Onefiber by GlobalConnect. Vilkårene er sammen med de fremsendte ordrebekræftelser grundlaget for aftalen mellem dig og Onefiber by GlobalConnect. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her:

 • Har du sagt ja til et kampagnetilbud i forbindelse med Onefiber by GlobalConnects udrulning af fibernet i dit lokalområde, kan du få standardtilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet uden beregning, mens udrulningen af fibernettet i dit lokalområde foregår.
 • Har du sagt ja til et kampagnetilbud i forbindelse med Onefiber by GlobalConnects udrulning af fibernet i dit lokalområde, FORPLGITES du ved aktivering af din fibertilslutning på Onefiber by GlobalConnects fibernet til at indgå aftale om internetabonnement med tjenesteudbyder, der udbyder tjenester via Onefiber by GlobalConnects fibernet. Ved fravigelse af dette opkræves efter gældende prisliste pkt. 5.E
 • Din aftale om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet omfatter (A) nedgravning af fiber-stikledning fra vejskel og frem til nærmeste husmur gennemboring af husmur med yderboks og kabelindføring samt (C) opsætning af fiberstik, som afslutter fiber-stikledningen indvendig i huset. Læs mere om de nærmere vilkår for standardtilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet i pkt. 5.
 • Din aftale om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet omfatter ikke levering af teletjenester (bredbånd, tv, telefoni). Du kan købe abonnement hos en af GlobalConnects udvalgte tjenesteudbyder. Læs mere i pkt. 1.
 • Der kan være tilfælde, hvor Onefiber by GlobalConnect af tekniske eller fysiske årsager alligevel ikke kan etablere fiberforbindelsen. I så fald bliver din ordre annulleret. Læs mere i pkt. 1.B
 • Levering sker normalt senest 12 måneder efter din bestilling – og ofte hurtigere. Du vil blive kontaktet af Onefiber by GlobalConnect eller af vores entreprenør, så vi kan aftale hvor på din husmur, vi skal føre fiberkablet ind samt ydreboks(besigtigelsesbesøg). Vi skal også have adgang til dit hus for at opsætte et fiberstik indenfor (installationsbesøg). Vi kontakter dig direkte på din bopæl – eller vi ringer eller skriver til dig på e-mail og aftaler tidspunkter for de 2 besøg. Læs mere i pkt. 4 og 5.
 • Har du sagt ja til et kampagnetilbud i forbindelse med Onefiber by GlobalConnects udrulning af fibernet i dit lokalområde, sørger Onefiber by GlobalConnect for reetablering af belægning (dog ikke beplantning). Læs mere i pkt. 5.A.
 • Du kan kun bestille tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet til din folkeregisteradresse eller til en ejendom, som du ejer (fx sommerhus eller udlejningsejendom). Læs mere i pkt. 2.
 • Bor du til leje i et parcelhus eller rækkehus, skal ejeren eller administratoren af ejendommen give Onefiber by GlobalConnect skriftlig tilladelse til tilslutningen til Onefiber by GlobalConnects fibernet. Læs mere i pkt. 2. Bor du til leje i en etageejendom eller boligforening, skal ejeren eller administratoren af ejendommen give Onefiber by GlobalConnect skriftlig tilladelse til tilslutningen til Onefiber by GlobalConnects fibernet.
 • Onefiber by GlobalConnect sender ordrebekræftelser og regninger til dig pr. e-mail til den e-mailadresse, som du oplyste, da du bestilte. Læs mere i pkt. 1 og 2.A.
 • Du kan fortryde din bestilling af tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet i 14 dage. Læs mere i pkt. 1.B.

Ovenstående liste er kun et resumé af visse vigtige vilkår. Du skal være opmærksom på, at ’Vilkår for tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet’ gælder i deres helhed for aftalen mellem Onefiber by GlobalConnect og dig som kunde.

Vilkår for tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet

Juni 2021

Indholdsfortegnelse

 • 1. Aftalen
  • 1.A. Forudsætninger for tilslutningsaftalen
  • 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere
  • 1.C. Fortrydelsesret for forbrugere og annullering
 • 2. Aftalens parter
  • 2.A. Kundedata og adresseoplysninger
 • 3. Kvalitets- og serviceniveau
 • 4. Leveringstidspunkt og teknikerbesøg
 • 5. Onefiber by GlobalConnects fiberinstallation (stikledning, fiberstik mv.)
  • 5.A. Stikledning og kabelindføring
  • 5.B. Indvendig installation og fiberstik (fiber-KAP)
  • 5.C. Ejendomsret og ansvar for Onefiber by GlobalConnects installationer
  • 5.D. Prisliste
 • 6. Betaling
 • 7. Onefiber by GlobalConnects misligholdelse
  • 7.A. Fejlafhjælpning
  • 7.B. Erstatningsansvar
  • 7.C. Force majeure
 • 8. Ændringer af Onefiber by GlobalConnects fibernet
 • 9. Tvister og klager
 • 10. Nyttige numre – kundeservice

Definitioner:

Følgende vilkår har den betydning, der er givet nedenfor med henblik på denne Aftales formål.

1. Aftalen

Disse vilkår gælder for aftaler om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet, der ejes af Onefiber by GlobalConnect (herefter Onefiber by GlobalConnect).

En aftale om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet (tilslutningsaftalen) omfatter følgende:
 
 • Anlæg af fiber-stikledning fra skel mod offentlig vej og frem til husmuren.
 • Gennemboring af husmur samt eventuel yderboks og kabelindføring.
 • Etablering af kabelafslutningspunkt i form af et fiberstik, som afslutter fiber-stikledningen indvendig i huset.
 • Indgåelse af internetabonnement med internetudbyder, der udbyder tjenester via Onefiber by GlobalConnects fibernet.
 • De nærmere vilkår for anlæg og standardtilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet findes i pkt. 5.

Ved ’Onefiber by GlobalConnects fibernet’ forstås Onefiber by GlobalConnects offentlige elektroniske datakommunikationsnetværk, som er baseret på fiberteknologi.

Aftalen om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet omfatter ikke levering af teletjenester (internet, tv, telefoni).

Aftalen mellem kunden og Onefiber by GlobalConnect er opfyldt, når tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet er etableret.

Det fremgår af Onefiber by GlobalConnects ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Ordrebekræftelsen sendes til kunden pr. e-mail, jf. pkt. 2.A. Ordrebekræftelsen er sammen med disse vilkår grundlaget for aftalen mellem kunden og Onefiber by GlobalConnect.

1.A. Aftale om abonnement på fiber bredbånd

Er aftalen mellem Kunden og Onefiber by GlobalConnect indgået som led i en kampagneperiode (kampagnetilbud), hvor Onefiber by GlobalConnect udruller fibernettet i et nærmere udpeget lokalområde, FORPLIGTES kunden ved aktivering af kundens fibertilslutning på Onefiber by GlobalConnects fibernet, til at indgå aftale om abonnement med tjenesteudbyder, der udbyder tjenester via Onefiber by GlobalConnects fibernet. Dette fremgår ligeledes af kampagnetilbud og af ordrebekræftelsen fra Onefiber by GlobalConnect.

Vi henviser til Forbrugeraftaleloven, Ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser m.v. § 28. Forbrugeren kan opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse, jf. dog stk. 2 og 4. Ved fravigelse af dette opkræves efter gældende prisliste jf. pkt. 5.E. I forlængelse af ovenstående tages der forbehold for ændringer i udvalget af tjenesteudbydere, der udbyder tjenester via Onefiber by GlobalConnects fibernet. Onefiber by GlobalConnect vil til enhver tid informere kunder, som er aktive på Onefiber by GlobalConnect’s fibernet, såfremt der sker ændringer i udvalget af tjenesteudbydere.

1.B. Forudsætninger for tilslutningsaftalen

Det er en forudsætning for aftalen om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet, at det er teknisk muligt at levere tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet på installationsadressen, herunder at installationsadressen ligger inden for det geografiske område, som er dækket af Onefiber by GlobalConnects fibernet, og at Onefiber by GlobalConnect efter en konkret økonomisk og teknisk vurdering ønsker at tilslutte kunden til fibernettet.

Onefiber by GlobalConnect er berettiget til at annullere aftalen om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet i følgende tilfælde:

 • Kunden har ikke betalt sin regning for installation.
 • Onefiber by GlobalConnect kan ikke opnå kontakt med kunden, jf. pkt. 4.
 • Onefiber by GlobalConnect kan ikke opnå de nødvendige gravetilladelser, jf. pkt. 4.
 • Kundetilslutningen i et fastlagt projektområde udebliver i et omfang, der betyder, at etablering i området ikke er økonomisk forsvarligt, eller at projektet i øvrigt udskydes eller omprioriteres.
 • Privat ejendomsret eller myndighedsforhold forhindrer etablering af tilslutningen.
 • Særlige jordbundsforhold eller bygnings- eller konstruktionsmæssige forhold på installationsadressen medfører en ikke ubetydelig fare for jordskred eller risiko for personskade eller skader på ejendom eller materiel.
 • Tilslutning til fibernettet vil påføre Onefiber by GlobalConnect ekstraordinære omkostninger, herunder men ikke begrænset til følgende situationer:
  • installationsadressen er en afsides beliggende ejendom,
  • installationsadressen er beliggende på øer uden fast broforbindelse til Jylland, Fyn eller Sjælland,
  • leveringen kræver krydsning af vandløb,
  • jordbundsforholdene på installationsadressen er svært fremkommelige fra vejskel til nærmeste husfacade, eller
  • forhold i øvrigt der medfører særlige krav til fibernettets fremføring eller placering.

I det i pkt. 7 nævnte tilfælde kan Onefiber by GlobalConnect give kunden tilbud om levering efter regning, således, at kunden selv afholder de ekstraordinære omkostninger til etableringen i tillæg til de sædvanlige priser for tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet. Kunden kan anmode om at få et prisoverslag, inden kundens endelige bestilling.

Kunden kan ikke gøre krav gældende overfor Onefiber by GlobalConnect, hvis Onefiber by GlobalConnect annullerer tilslutningsaftalen i ovennævnte tilfælde. Aftalen mellem kunden og Onefiber by GlobalConnect er opfyldt, når tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet er etableret. Det fremgår af Onefiber by GlobalConnects ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Ordrebekræftelsen sendes til kunden pr. e-mail, jf. pkt. 2.A. Ordrebekræftelsen er sammen med disse vilkår grundlaget for aftalen mellem kunden og Onefiber by GlobalConnect.

1.B.I Særligt for tilslutning via bredbåndspuljen

Det er en forudsætning for kundens indgåelse af aftale med Onefiber by GlobalConnect om Onefibers nedgravning af fiberrør/tilslutning til fibernettet via bredbåndspuljen, at Onefiber modtager indbetaling af den til bredbåndspuljen knyttede egenbetaling fra samtlige af de af bredbåndspuljen omfattede installationsadresser.

Onefiber er således ikke forpligtet til at levere nedgravning af fiberrør/tilslutning til fibernettet, førend der er opnået indbetaling af egenbetalingen fra samtlige af de af bredbåndspuljen omfattede installationsadresser. Onefiber har dog ret til at påbegynde nedgravning af fiberrør inden den samlede indbetaling er foretaget.

I tilfælde af at en eller flere af de af bredbåndspuljen omfattede installationsadresser; udnytter sin fortrydelsesret, ikke indbetaler sin egenbetaling, ikke opnår kreditgodkendelse eller af andre grunde udtræder af bredbåndspuljen, kan Onefiber beslutte at tilbyde de resterende installationsadresser i bredbåndspuljen at indbetale den manglende egenbetaling ved en fornyet fordeling af den samlede egenbetaling blandt de resterende installationsadresser i bredbåndspuljen.

Onefiber forbeholder sig ret til at annullere den med Kunden indgåede aftale, såfremt der ikke opnås indbetaling af den til bredbåndspuljen knyttede egenbetaling efter en fornyet fordeling heraf mellem de tilbageværende installationsadresser i bredbåndspuljen, eller såfremt forudsætningerne for indgåelse af aftale om etablering af fibernet i øvrigt ikke opfyldes.

Onefiber er ikke erstatningsansvarlig over for kunden i tilfælde af annullation af aftalen.

1.C. Fortrydelsesret og annullering for forbrugere

Privatkunder kan fortryde bestillingen af tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet i 14 dage regnet fra den dag, hvor kunden modtager ordrebekræftelsen fra Onefiber by GlobalConnect.

Kunden kan fortryde bestillingen ved at kontakte Onefiber by GlobalConnect Kundeservice, jf. pkt. 10. Hvis kunden bruger fortrydelsesretten, annulleres bestillingen, og Onefiber by GlobalConnect refunderer alle eventuelle betalinger senest 14 dage fra den dato, hvor Onefiber by GlobalConnect har modtaget kundens besked.

Hvis kunden annullerer bestillingen efter fortrydelsesfristen og kunden har underskrevet etableringsaftale, opkræves et gebyr på 4.000 kr. jf. pkt. 5.E Tillægsydelse prisliste, Andre Gebyrer.

2. Aftalens parter

Parterne i denne aftale om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet er kunden og Onefiber by GlobalConnect. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af vilkårene. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, jf. pkt. 5.E samt jf. pkt. 6.

Hvis installationsadressen er et parcelhus, et fritidshus eller et rækkehus/klyngehus/dobbelthus, som ikke er tilknyttet et boligselskab eller en boligforening, og kunden er lejer men ikke ejer ejendommen på installationsadressen, er det kundens ansvar at sikre, at ejeren forud har givet Onefiber by GlobalConnect skriftlig tilladelse til, at ejendommen tilsluttes til Onefiber by GlobalConnects fibernet. Hvis kunden er lejer og uretmæssigt bestiller ejendommen tilsluttet til Onefiber by GlobalConnects fibernet, skal kunden dække Onefiber by GlobalConnects tab ved eventuelle krav fra ejendommes ejer om reetablering.

Hvis installationsadressen er en etagebolig/lejlighed eller et rækkehus/klyngehus, som er tilknyttet et boligselskab eller en boligforening, er det en forudsætning for aftalen om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet, at ejeren/administratoren af ejendommen forud har givet Onefiber by GlobalConnect skriftlig tilladelse til, at ejendommen tilsluttes til Onefiber by GlobalConnects fibernet.

2.A. Kundedata og adresseoplysninger

Kunden kan kun bestille tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet til kundens folkeregisteradresse (CPR-adresse) eller til ejendomme, som kunden ejer eller administrerer. Onefiber by GlobalConnect kan ved bestillingen kræve, at kunden identificerer sig ved brug af CPR og NemID.

Er kunden en privatkunde skal kunden ved aftaleindgåelsen give Onefiber by GlobalConnect oplysning om kundens navn og adresse (folkeregisteradresse) samt e-e-mailadresse og mobiltelefonnummer til brug for kontakt mellem Onefiber by GlobalConnect og kunden i forbindelse med bestillingen.

Hvis kunden ikke bor på installationsadressen, skal kunden endvidere oplyse installationsadressen, hvor tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet skal ske (fx kundens fritidsbolig eller kundens udlejningsejendom).

For Onefiber by GlobalConnects behandling af persondata gælder særskilte privatlivspolitikker, som findes på onefiber.dk/privatlivspolitik.

3. Kvalitets- og serviceniveau

Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse til Onefiber by GlobalConnect.

4. Leveringstidspunkt og teknikerbesøg

Onefiber by GlobalConnect fastlægger efter en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. en tidsplan for arbejdets udførelse. Arbejdet tilrettelægges og varetages af Onefiber by GlobalConnect eller en eller flere af Onefiber by GlobalConnect udpegede underleverandører (entreprenører).

Onefiber by GlobalConnect eller Onefiber by GlobalConnects underleverandør kontakter kunden – enten telefonisk eller pr. e-e-mail eller direkte på installationsadressen – med henblik på at aftale den nærmere placering af kabelindføringspunktet på husmuren (besigtigelsesbesøg).

Adgang til kundens grund med henblik på yderligere besigtigelse ud over besigtigelsesbesøget – fx for at finde den bedste føringsvej for fiber-stikledningen – skal i øvrigt kunne ske uden forudgående aftale med kunden.

Levering af tilslutningen vil normalt ske senest 12 måneder efter kundens bestilling – og ofte tidligere. Det præcise leveringstidspunkt fastsættes af Onefiber by GlobalConnect, og meddeles kunden i en ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske.

På leveringsdagen skal Onefiber by GlobalConnect eller Onefiber by GlobalConnects underleverandør have adgang til kundens bopæl med henblik på at opsætte den indvendige del af installationen (installationsbesøg). Onefiber by GlobalConnect er berettiget til at opkræve kunden for forgæves teknikerbesøg, hvis teknikeren ikke træffer kunden på adressen på det meddelte leveringstidspunkt. Hvis det meddelte leveringstidspunkt ikke passer kunden, skal kunden kontakte Onefiber by GlobalConnect hurtigst muligt og senest dagen før det meddelte leveringstidspunkt.

Det er en forudsætning for tilslutningsaftalen og for Onefiber by GlobalConnects overholdelse af det oplyste leveringstidspunkt, at de fornødne tilladelser, herunder gravetilladelser mv., kan indhentes, og at arbejdet i øvrigt kan udføres uhindret, jf. pkt. 5. Leveringstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Onefiber by GlobalConnects kontrol, herunder men ikke begrænset til særlige fysiske forhold og dårligt vejrlig, der besværliggør Onefiber by GlobalConnects levering, forhold som bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, myndighedskrav om koordinering med andre ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder mv.) samt situationer omfattet af pkt. 7.C (force majeure).

Levering har fundet sted, når aktiv tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet er etableret, jf. pkt. 1.

5. Onefiber by GlobalConnects fiberinstallation (stikledning, fiberstik mv.)

En aftale om standardtilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet omfatter følgende:

 • Anlæg via gravning eller skydning af fiber-stikledning fra fibertilslutningspunkt i vejen til nærmeste husfacade, jf. pkt. 5.A.
 • Frit valg af kabelindføringspunkt på husets facade mod vejen eller 1 meter rundt om begge hjørner (dog max 1½ meter over jorden), jf. pkt. 5.A.
 • Gennemboring af husmur samt yderboks og kabelindføring, jf. pkt. 5.A og 5.B.
 • Etablering af kabelafslutningspunkt i form af et fiberstik, som afslutter fiber-stikledningen indvendig i huset, jf. pkt. 5.B.

5.A. Stikledning og kabelindføring

Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør kundens bolig, fritidsbolig mv. Installationsadressen skal i øvrigt ligge inden for det geografiske område, som er dækket af Onefiber by GlobalConnects fibernet.

Hvis installationsadressen er et parcelhus, et fritidshus eller et rækkehus/klyngehus/dobbelthus, sker indføring af stikledningen (fiberkabel) på kundens grund, hvor det efter Onefiber by GlobalConnects vurdering er teknisk og økonomisk mest hensigtsmæssigt – og i videst muligt omfang efter kundens ønske.

Hvis installationsadressen er en etagebolig/lejlighed, sker indføringen af stikledningen (fiberkabel) normalt fra hovedtrappen – og i samråd med ejeren/administratoren af ejendommen, jf. pkt. 2.

Kunden skal sørge for uhindret adgang i forhaven, herunder sørge for at rydde for beplantning mv. 1 meter rundt om kabelindføringspunktet på husmuren. Gives der ikke Onefiber by GlobalConnect uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, jf. pkt. 4, er Onefiber by GlobalConnect berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel, jf. pkt. 5.E.

Reetablering af udendørsarealer, herunder belægning og beplantning, skal kunden normalt sørge for. I kampagneperioder, hvor Onefiber by GlobalConnect udruller fibernet i et nærmere udpeget lokalområde, sørger Onefiber by GlobalConnect dog for reetablering af belægning (dog ikke beplantning) og oprydning efter gravning på installationsadresser i det lokalområde, som kampagnen vedrører.

Hvis kunden ønsker en anden placering af stikledningen og fiberinstallationen end den, som Onefiber by GlobalConnect har valgt, etablerer Onefiber by GlobalConnect – om muligt – dette ekstraarbejde mod særskilt betaling, jf. pkt. 5.E.

5.B. Indvendig installation og fiberstik (fiber-KAP)

På installationsadressen etablerer Onefiber by GlobalConnect et fiberstik (et fiber-kabelafslutningspunkt også kaldet fiber-KAP eller fKAP), som udgør afslutningspunktet for Onefiber by GlobalConnects fibernet og fiber-stikledningen. For Onefiber by GlobalConnects fibernet er kabelafslutningspunktet den første komponent efter kabelindføringen i kundens bolig det vil sige den vægmonterede boks, som afslutter fiber-stikledningen. Fiberstikket kræver ikke strøm.

Levering af tjenester (bredbånd, tv, telefoni) fra kundens tjenesteudbyder kræver, at der – ud over fiberstikket – også opsættes nettermineringsudstyr (ONT – optisk netterminering) i umiddelbar nærhed af fiberstikket. Endvidere kræver levering af tjenester fra kundens tjenesteudbyder, at der opsættes tilslutningsudstyr i form af router fra kundens tjenesteudbyder. Kunden skal sørge for nødvendig elforsyning til brug for ONT og router, og det kan derfor være en fordel, at der findes en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor fiberstikket placeres. Udgifter til elforsyning påhviler kunden.

Onefiber by GlobalConnect bestemmer den nærmere placering af fiberstikket under hensyntagen til stikledningens placering, eventuel eksisterende installation på adressen og i videst muligt omfang efter kundens ønske. Onefiber by GlobalConnect placerer som udgangspunkt fiberstikket ved kabelindføringen i kundens bolig. Fiberstikket skal placeres i et beboelsesrum, som er opvarmet og isoleret, og må ikke placeres i et eksempelvis uopvarmet loft, krybekælder eller vådrum.

Hvis kunden ønsker en anden placering af Onefiber by GlobalConnects fiberinstallation (fiberstik mv.) end den, som Onefiber by GlobalConnect har valgt, etablerer Onefiber by GlobalConnect – om muligt – dette ekstraarbejde mod særskilt betaling jf. pkt. 5.E.

Hvis kunden i øvrigt ønsker en placering af Onefiber by GlobalConnects fiberinstallation eller en ledningsføring, der afviger fra, hvad der er økonomisk og teknisk hensigtsmæssigt (fx skjult fremføring), etablerer Onefiber by GlobalConnect – om muligt – dette ekstraarbejde mod særskilt betaling jf. pkt. 5.E.

Hvis kunden senere ønsker ledningsføring og placering af Onefiber by GlobalConnects fiberinstallation ændret, etablerer Onefiber by GlobalConnect – om muligt – dette mod særskilt betaling jf. pkt. 5.E.

Kunden skal sørge for, at der er uhindret adgang for Onefiber by GlobalConnect til at installere Onefiber by GlobalConnects fiberinstallationer og ledningsføring. Gives der ikke Onefiber by GlobalConnect uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, er Onefiber by GlobalConnect berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel jf. pkt. 5.E.

Eventuelle bygningsreparationer som fx maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af Onefiber by GlobalConnects fiberinstallation, skal kunden sørge for.

Onefiber by GlobalConnect har drifts- og fejlretningsansvaret, jf. pkt. 7.A, for Onefiber by GlobalConnects fibernet til og med fiberstikket og eventuel nettermineringsudstyr (ONT). Kunden har drifts- og fejlretningsansvaret for det eventuelle interne net. Ved interne net forstås husinstallationer efter nettermineringspunktet i form af telenet eller fordelingsnet til kundens eget brug på installationsadressen, fx ekstra telefonstik eller antennestik.

5.C. Ejendomsret og ansvar for Onefiber by GlobalConnects installationer

Kunden kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Onefiber by GlobalConnects udstyr og installationer, og må ikke foretage indgreb i disse. Kunden må bl.a. ikke gøre indgreb i Onefiber by GlobalConnects udendørs installationer og i kabelafslutningspunktet (fiberstikket), jf. pkt. 5.A og 5.B.

Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på Onefiber by GlobalConnects installationer og stikledningen på installationsadressen, som kunden – eller nogen, som kunden har ansvar for – forvolder.

For Onefiber by GlobalConnects installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, fx brandskader, vandskader, lynskader som følge af overspænding i nettet og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre Onefiber by GlobalConnects tab i de nævnte tilfælde.

5.D. & 5.E. Tillægsydelse prisliste

FTTH Kampagne

Alle ovenstående priser i er kr. og med moms.

Bredbåndspulje

Alle ovenstående priser i er kr. og med moms.

Tilbud til kunder uden for Bredbåndspulje og Kampagneprojekter

Alle ovenstående priser i er kr. og med moms.

Andre Gebyrer

Alle ovenstående priser i er kr. og med moms.

6. Betaling

Onefiber by GlobalConnect opkræver betaling for de engangsydelser, som er forbundet med leveringen, jf. Onefiber by GlobalConnects til enhver tid gældende prisliste pkt. 5.E.

For kunder, der indgår aftale med Onefiber by GlobalConnect om tilslutning til fibernettet via Onefibers bredbåndspulje, opkræver Onefiber by GlobalConnect betaling for tilslutning til fibernettet svarende til den egenbetaling, som kunden ved fuldmagt har forpligtet sig til at bidrage med til bredbåndspuljen.

Er kunden og installationsadressen omfattet af et bredbåndspuljeprojekt, der har indgået en samarbejdsaftale/partnerskabsaftale med Onefiber by GlobalConnect om udrulning af fibernet med henblik på at opnå tilskud fra bredbåndspuljen, opkræver Onefiber by GlobalConnect betaling for standardtilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet svarende til den egenbetaling, som kunden ved fuldmagt har forpligtet sig til at bidrage med til projektet.

I kampagneperioder, hvor Onefiber by GlobalConnect udruller fibernettet i et nærmere udpeget lokalområde, tilbyder Onefiber by GlobalConnect dog standardtilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet uden beregning på installationsadresser i det lokalområde, som kampagnen vedrører. Det fremgår af kampagnetilbud og af ordrebekræftelsen fra Onefiber by GlobalConnect.

For levering af ekstraydelser, er Onefiber by GlobalConnect altid berettiget til at opkræve normal betaling, jf. Onefiber by GlobalConnects prisliste pkt. 5.E.

Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved fremsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist. Regningen fremsendes pr. e-mail. Hvis kunden ikke har en e-mailadresse, fremsendes regningen pr. brevpost.

Ved forsinket betaling er Onefiber by GlobalConnect berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Onefiber by GlobalConnect er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Onefiber by GlobalConnect kan, efter orientering af kunden, tilsvarende lade tredjemand, herunder andre selskaber i Onefiber by GlobalConnect-koncernen, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af disse vilkår og andre ydelser leveret af Onefiber by GlobalConnect.

7. Onefiber by GlobalConnects misligholdelse

7.A. Fejlafhjælpning

Onefiber by GlobalConnect afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag – fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00).

Fejlretning skal ske i samarbejde med og via kundens tjenesteudbyder, jf. pkt. 1.

Grænsen for Onefiber by GlobalConnects fejlretningsansvar er det af Onefiber by GlobalConnect etablerede kabelafslutningspunkt (fiberstikket) og eventuelle nettermineringsudstyr (ONT), jf. pkt. 5.B.

Fejlretning af Onefiber by GlobalConnects eventuelle nettermineringsudstyr (ONT), jf. pkt. 5.B, sker som udgangspunkt ved, at Tjenesteudbyder fremsender andet nettermineringsudstyr til kunden pr. post, som kunden herefter selv tilslutter.

Kunden skal sikre, at Onefiber by GlobalConnect med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på installationsadressen. Gives der ikke Onefiber by GlobalConnect uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er Onefiber by GlobalConnect berettiget til at fakturere kunden for den forgæves anvendte tid og kørsel. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen.

Hvis kunden anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i Onefiber by GlobalConnects fibernet, eller at fejlen ligger i kundens udstyr eller interne net, jf. pkt. 5.B, er kunden forpligtet til at dække Onefiber by GlobalConnects udgifter til fejlsøgning.

7.B. Erstatningsansvar

Onefiber by GlobalConnect er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Onefiber by GlobalConnect eller nogen, som Onefiber by GlobalConnect har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:

A. Onefiber by GlobalConnect er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Onefiber by GlobalConnects fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Onefiber by GlobalConnect har forsømt at begrænse ulemperne herved.

B. Onefiber by GlobalConnect er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at Onefiber by GlobalConnects fibernet ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.

7.C. Force majeure

Onefiber by GlobalConnect er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 7.B, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for Onefiber by GlobalConnects kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Onefiber by GlobalConnects egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

8. Ændringer af Onefiber by GlobalConnects fibernet

Onefiber by GlobalConnect er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Onefiber by GlobalConnects fibernet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Onefiber by GlobalConnect tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Onefiber by GlobalConnect skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af nettet.dører.

9. Tvister og klager

Aftalen om tilslutning til Onefiber by GlobalConnects fibernet er undergivet dansk ret.

I tilfælde af tvist mellem kunden og Onefiber by GlobalConnect om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Onefiber by GlobalConnect. Onefiber by GlobalConnect træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.

Hvis kunden er privatkunde, kan Onefiber by GlobalConnects afgørelse indbringes for Teleanke-nævnet, Axeltorv 6, 3. sal, 1609 København V, tlf. 33 18 69 00, web www.teleanke.dk.

Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.

10. Nyttige numre – kundeservice

Kundeservice og Support

support.onefiber@globalconnect.dk
Onefiber by GlobalConnect
Havneholmen 6
2450 København SV
Danmark
CVR: 26759722